Tuesday, August 9, 2011


KANDHA SHASTI KAVASAM LYRICS IN TAMIL 


துதிபோர்க்கு வல்வினை போம்,
துன்பம் போம்,
நெஞ்சில் பதிபோர்க்கு செல்வம் பலித்து கதித்தோங்கும்
நிஷ்டையும் கைகூடும்
நிமலர் அருள் கந்தர் சஷ்டி கவசம் தனை
அமரர் இடர் தீர அமறம் புரிந்த
குமரனடி நெஞ்சே குறி.

சஷ்டியை நோக்க சரவணா பவனார்
சிஷ்டருக்கு உதவும் செங்கதிர் வேலோன்
பாதமிரண்டில் பண்மணி சதங்கை
கீதம்பாட கிண்கிணி யாட
மைய நடனசெயும் மயில்வாகனனார்

கையில் வேலாலேனை காக்கவென்று வந்து
வர வர வேலாயுதனர் வருக
வருக வருக மயிலோன் வருக

வாசவன் மருகா வருக வருக
நேசக் குறமகள் நினைவோன் வருக
ஆறுமுகம் படைத்த ஐயா வருக
நீறிடும் வேலவன் நித்தம் வருக
சிரகிரி வேலவன் சீக்கிரம் வருக

சரவண பவனார் சடுதியில் வருக
ரகண பவச ர ர ர ர ர ர ர
ரிகன பவச ரி ரி ரி ரி ரி ரி ரி
விணபவ சரகன வீரா நமோ நாம
நிபவ சரகன நிற நிற நிறென
வசர ஹனபவ வருக வருக
அசுரர் குடி கெடுத்த ஐயா வருக
என்னை யாளும் இளையோன் கையில்
பன்னிரண்டு ஆயுதம் பாசன் குசமும்
பரந்த விழிகள் பன்னிரண்டு இலங்க

விரைந்து எனைக் காக்க வேலோன் வருக
ஐயும் கிளியும் அடைவுடன் சவும்
உய்யொளி சவும் உயிரையும் கிளியும்
கிளியும் சவும் கிளரொளி யையும்நிலை பெற்றேன்முன் நிதமும் ஒளிரும்

ஷண்முகன் நீயும் தனியொளி யொவ்வும்
குண்டலியாம் சிவா குகன் தினம் வருக
ஆறு முகமும் அணிமுடி ஆறும்
நீறிடு நெற்றியும் நீண்ட புருவமும்
பன்னிரு கண்ணும் பவளச் செவ்வாயும்

நன்னெறி நெற்றியில் நவமணிச் சுட்டியும்
ஈராறு செவியில் இலகு குண்டலமும்
ஆறிரு திண்புயத்து அழகிய மார்பில்
பல்பூ ஷணமும் பதக்கமும் தரித்து
நன்மநிபூண்ட நவரத்ன மாலையும்

முப்புரி நூலும் முத்தணி மார்பும்
செப்ப்பழகுடைய திருவயிர் உந்தியும்
துவண்ட மருங்கில் சுடரொளி பட்டும்
நவரத்னம் பதித்த நர்ட்சீ ராவும்

திருவடி யதனில் சிலம்பொலி முழங்க
சேக கன சேக கன சேக கன சேகன
மோக மோக மோக மோக மோக மோக மோகன
நக நக நக நக நக நக நகென
டிகு குண டிகு டிகு டிகு குண டிகுண

ர ர ர ர ர ர ர ர ர ர ர ர ர ர ர
ரி ரி ரி ரி ரி ரி ரி ரி ரி ரி ரி ரி ரி ரி ரி
டு டு டு டு டு டு டு டு டு டு டு டு டு டு டு
டகு டகு டிகு டிகு தங்கு டிங்குகு
விந்து விந்து மயிலோன் விந்து

முந்து முந்து முருகவேல் முந்து
எந்தனை யாளும் ஈரக செல்வா
மைந்தன் வேண்டும் வரமகிழ்ந் துதவும்
லாலா லாலா லாலா வேஷமும்
லீலா லீலா லீலா விநோதனென்று

உன்திரு வடியை உறுதி என்றென்னும்
ஏன் தலை வைத்துன் இணையடி காக்க
என்னுயிர்க் உயிராம் இறைவன் காக்க
பன்னிரு விழியால் பாலனைக் காக்க
அடியேன் வதனம் அழகுவேல் காக்க

பொடிபுனை நெற்றியைப் புனிதவேல் காக்க
கதிர்வேல் இரண்டு கண்ணினைக் காக்க
விதிசெவி இரண்டும் வேலவர் காக்க
நாசிகள் இரண்டும் நல்வேல் காக்க
பேசிய வாய்தனை பெருவேல் காக்க

முப்பதிருபால் முனைவேல் காக்க
செப்பிய நாவை செவ்வேல் காக்க
கன்னம் இரண்டும் கதிர்வேல் காக்க
என்னிளங் கழுதை இனியவேல் காக்க
மார்பை இரத்ன வடிவேல் காக்க

சீரிள முலைமார் திருவேல் காக்க
வடிவேல் இருதோள் வளம்பெறக் காக்க
பிடரிகள் இரண்டும் பெருவேல் காக்க
அழகுடன் முதுகை அருள்வேல் காக்க
பழு பதினாறும் பருவேல் காக்க
வெற்றிவேல் வயிற்றை விளங்கவே காக்க
சிற்றிடை அழகுற செவ்வேல் காக்க
நானாம் கயிற்றை நல்வேல் காக்க
ஆண் குறி இரண்டும் அயில்வேல் காக்க
பிட்டம் இரண்டும் பெருவேல் காக்க
வட்டக் குதத்தை வல்வேல் காக்க
பனை தொடை இரண்டும் பருவேல் காக்க
கணைக்கால் முழந்தாள் கதிர்வேல் காக்க
ஐவிரல் அடியினை அருள்வேல் காக்க
கைதால் இரண்டும் கருணைவேல் காக்க

முன்கை இரண்டும் முரண்வேல் காக
பின்கை erandum பின்னவள் இருக்க
நாவில் சரஸ்வதி நற்றுணை யாத
நாபிக் கமலம் நல்வேல் கக்க
முப்பால் நாடியை முனைவேல் காக்க

எப்பொழுதும் எனை எதிர்வேல் காக்க
அடியேன் வசனம் அசைவுள நேரம்
கடுகவே வந்து கனகவேல் காக்க
வரும் பதல் தன்னில் வச்ரவேல் காக்க
அறை இருள் தன்னில் அனையவேல் காக்க

ஏமத்தில் சாமத்தில் எதிர்வேல் காக்க
தாமதம் நீக்கி சதுர்வேல் காக்க
காக்க காக்க கனகவேல் காக்க
நோக்க நோக்க நொடியில் நோக்க
தாக்க தாக்க தடையற தாக்க

பார்க்க பார்க்க பாவம் பொடிபட
பில்லி சூன்யம் பெரும்பகை அகல
வல்ல பூதம் வளாஷ்டிக பேய்கள்
அல்லல் படுத்தும் அடங்கா முனியும்
பிள்ளைகள் தின்னும் புழகடை முனியும்
கொள்ளிவாய்ப் பேய்களும் குரலைப் பேய்களும்
பெண்களை தொடரும் பிரமரா சதரும்
அடியனைக் கண்டால் அலறி கலங்கிட.
இரிசி காட்டேரி இத்துன்ப சேனையும்
எல்லிலும் இருட்டிலும் எதிர்படும் மன்னரும்

கன புசை கொள்ளும் காளியோடு அனைவரும்
விட்டான் காரரும் மிகு பல பேய்களும்
தண்டியக் காரரும் சண்டாளர் களும்
ஏன் பெயர் சொல்லவும் இடி விழுந்தோடிட.
ஆணை அடியினில் அரும் பாவைகளும்

பூனை மயிரும் பிள்ளைகள் என்பும்
நகமும் மயிரும் நீள்முடி மண்டையும்
பாவைகள் உடனே பல கலசத்துடன்
மனையில் புதைத்த வஞ்சனை தனையும்
ஒட்டிய செருக்கும் ஒட்டிய பாவையும்

காசும் பணமும் காவுடன் சோறும்
ஓது மஞ்சனமும் ஒருவழி போகும்
அடியனைக் கண்டால் அலைந்து குலைந்திட
மாற்றான் வஞ்சகர் வந்து வணங்கிட
கால தூதால் எனை கண்டால் கலங்கிட

அஞ்சி நடுங்கிட அரண்டு புரண்டிட
வாய் விட்டலறி மதி கேட்டோட
படியினில் முட்ட பாசக் கயிற்றால்
கட்டுடன் அங்கம் கதறிட கட்டு
கட்டி உருட்டு கால் கை முறிய

கட்டு கட்டு கதறிட கட்டு
முட்டு முட்டு முழிகள் பிதுங்கிட
செக்கு செக்கு செதில் செதிலாக
சொக்கு சொக்கு சூர்பகை சொக்கு
குத்து குத்து கூர்வடி வேலால்
பற்று பற்று பகாலவன் தனலேரி
தனலேரி தனலேரி தனலதுவாக
விடுவிடு வேலை வெருண்டது ஓட
புலியும் நரியும் புன்னரி நாயும்
எலியும் கரடியும் இனிதொடர்ந்து ஓட

தேளும் பாம்பும் செய்யான் பூரான்
கடிவிட விஷங்கள் கடிதுயர் அங்கம்
ஏறிய விஷங்கள் எளிதுடன் இறங்க
பொழிப்பும் சுளுக்கும் ஒருதலை நோயும்
வாதம் சயித்தியம் வலிப்பு பித்தம்

சூலை சயம் குன்மம் சொக்கு சிரங்கு
குடைச்சல் சிலந்தி குடல்விப் பிருதி
பக்க பிளவை படர்தொடை வாழை
கடுவன் படுவன் கைதால் சிலந்தி
பற்குத்து அரனை பரு அறை யாக்கும்

எல்லப் பிணியும் என்றனைக் கண்டால்
நில்லா தொட நீ எனக் அருள்வாய்
ஈரேழுல கமும் எனக் உறவாக
ஆணும் பெண்ணும் அனைவரும் எனக்கா
மண்ணால் அரசரும் மகிழ்ந்துற வாகவும்

உன்னை துதிக்க உன் திருநாமம்
சரவண பவனே சைலொளி பவனே
திருப்புற பவனே திகழொளி பவனே
பரிபுர பவனே பவமொழி பவனே
அரிதிரு மருக அமரா பதியை

காத்து தேவர்கள் கடும் சிறை விடுத்தாய்
கந்தா குகனே கதிர் வேலவனே
கார்த்திகை மைந்தா கடம்பா கடம்பனை
இடும்பனை யழித்த இனியவேல் முருகா
தணிகா சலனே சங்கரன் புதல்வா
கதிர்கா மத்துறை கதிர்வேல் முருகா
பழனி பதிவாழ் பால குமாரா
ஆவினன் குடிவாழ் அழகிய வேலா
செந்தில் மாமலை யுறும் செங்கல்வ ராயா
சமரா புரிவாழ் ஷன்முகத் தரசே

காரர் குழலால் கலைமகள் நன்னாய்
ஏன்னா இருக்க யான் உன்னை பாட
எனை தொடர்ந்து இருக்கும் எந்தை முருகனை
பாடினேன் ஆடினேன் பரவச மாக
ஆடினேன் நாடினேன் ஆவினன் பூதியை
நேசமுடன் யான் நெற்றியில் அணிய
பாச வினைகள் பற்றது நீங்கி
உன்பதம் பெறவே உன்னருலாக
அன்புடன் ரக்ஷி அன்னமும் சொன்னமும்
மேத்தமேத் தாக வேலாயு தனர்

சித்தி பேற்றடியேன் சிறப்புடன் வாழ்க.
வாழ்க வாழ்க மயிலோன் வாழ்க
வாழ்க வாழ்க வடிவேல் வாழ்க
வாழ்க வாழ்க மலை குரு வாழ்க
வாழ்க வாழ்க மலை குற மகளுடன்

வாழ்க வாழ்க ஏன் வறுமைகள் நீங்க
எத்தனை குறைகள் எத்தனை பிழைகள்
எத்தனை அடியேன் எத்தனை செய்யினும்
பெற்றவன் நீகுரு பொறுப்பது உன்கடன்
பிள்ளை என்றன்பாய் பிரிய மழித்து
மைந்தன் என்மீது உன்மனம் மகிழ்ந்தருளி
தஞ்சம் என்றடியார் தழைத்திட அருள்செய்
கந்தர் சஷ்டி கவசம் விரும்பிய

பாலன் தேவ ராயன் பகார்ன் தை
காலையில் மாலையில் கருத்துடன் நாளும்
ஆசா ரத்துடன் அங்கம் துலக்கி
நேசமுடன் ஒரு நினைவது வாகி
கந்தர் சஷ்டி கவசம் இதனை

ஒருநாள் முப்பதா ருரு கொண்டு
ஓதியே ஜெபித்து உவந்து நீறணிய
அஷ்ட திக்குல்லோர் அடங்கலும் வசமாய்
திசை மன்னர் எண்மர் செயலது அருள்வார்
மாற்றல ரெல்லாம் வந்து வணங்குவர்
நவகோள் மகிழ்ந்து நன்மை அளித்திடும்
நவமத னெனவும் நல்லெழில் பெறுவர்
எந்தநாளும் ஈரெட்டாய் வாழ்வார்
கந்தர்கை வேலாம் கவச தடியை

வழியாய் காண மெய்யாய் விளங்கும்
விழியால் காண வெருண்டிடும் பேய்கள்
பொல்லதவரை போடி போடி யாக்கும்
நல்லோர் நினைவில் நடனம் புரியும்
சர்வ சத்துரு சங்கா ரத்தடி

அறிந்த எனதுல்லாம் அஷ்ட லட்ச்மிகளில்
வீர லட்சிமிக்கு விருந துனவாக
சூரா பத்மாவைத் துணித்தகை யதனால்
இருப தேழ்வர்க்கு உவன் தமுதளித்த
குருபரன் பழனி குன்றினில் இருக்கும்

சின்ன குழந்தை சேவடி போற்றி
எனை தடு தாட்கொள என்றன துள்ளம்
மேவிய வடிவுறும் வேலவா போற்றி
தேவர்கள் சேனா பதியே போற்றி
குறமகள் மனமகிழ் கோவே போற்றி

திறமிது திவ்ய தேகா போற்றி
இடும்பா யுதனே இடும்பா போற்றி
கடம்பா போற்றி கந்தா போற்றி
வெட்சி புனையும் வேளே போற்றி
உயர்கிரி கனக சபைகொர் அரசே

மயில்நட மிடுவோய் மலரடி சரணம்
சரணம் சரணம் சரவணபவ ஓம்
சரணம் சரணம் ஷண்முகா சரணம்
சரணம் சரணம் ஷண்முகா சரணம்


KANDHA SHASTI KAVASAM LYRICS IN ENGLISH


Thuthiporkku ValVinai Pom
Thunbam Pom
Nenjil Pathiporkku Selvam Palithu Kathithongum
Nishtayum Kaikoodum
Nimalar Arul Kanthar Sashti Kavacham Thanai

Amarar Idar Theera Amaram Purintha
Kumaranadi Nenjae Kuri.

Sashtiyai Nokka Saravana Bavanaar
Sishtarukku Uthavum Sengkathir Velon
Paatham Irandil Panmani Sathangai
Geetham Paada Kinkini Yaada
Maiya Nadam Seiyum Mayil Vahananaar

Kaiyil Velaalenai Kakkavendru Vandhu
Vara Vara Velaayudhanar Varuga
Varuga Varuga Mayilon Varuga
Indhiran Mudhalaa Yendisai Potra
Mandhira Vadivel Varuga Varuga

Vaasavan Maruhaa Varuga Varuga
Nesak Kuramagal Ninaivon Varuga
Aarumugam Padaitha Aiyaa Varuga
Neeridum Velavan Nitham Varuga
Sirahiri Velavan Seekkiram Varuga

Saravana Bavanaar Saduthiyil Varuga
Rahana Bavasa Ra Ra Ra Ra Ra Ra Ra
Rihana Bavasa Ri Ri Ri Ri Ri Ri Ri
Vinabava Sarahana Veeraa Namo Nama
Nibava Sarahana Nira Nira Nirena

Vasara Hanabava Varuga Varuga
Asurar Kudi Kedutha Aiyaa Varuga
Yennai Yaalum Ilaiyon Kaiyil
Pannirendu Aayutham Paasaan Gusamum
Parantha Vizhihal Pannirandu Ilanga

Virainthu Yenaik Kaakka Velon Varuga
Aiyum Kiliyum Adaivudan Sauvum
Uyyoli Sauvum Uyiraiyum Kiliyum
Kiliyum Sauvum Kilaroli Yaiyum
Nilai Petrenmun Nithamum Olirum

Shanmuhan Neeyum Thaniyoli Yovvum
Kundaliyaam Siva Guhan Thinam Varuha
Aaru Mugamum Animudi Aarum
Neeridu Netriyum Neenda Puruvamum
Panniru Kannum Pavalach Chevvaayum

Nanneri Netriyil Navamanich Chuttiyum
Eeraaru Seviyil Ilahu Kundalamum
Aariru Thinpuyathu Azhahiya Maarbil
Palboo Shanamum Pathakkamum Tharithu
Nanmanipoonda Navarathna Maalaiyum

Muppuri Noolum Muthani Maarbum
Sepppazhahudaiya Thiruvayir Unthiyum
Thuvanda Marungil Sudaroli Pattum
Navarathnam Pathitha Nartchee Raavum

Thiruvadi Yathanil Silamboli Muzhanga
Seha Gana Seha Gana Seha Gana Segana
Moga Moga Moga Moga Moga Moga Mogana
Naha Naha Naha Naha Naha Naha Nahena
Digu Kuna Digu Digu Digu Kuna Diguna

Ra Ra Ra Ra Ra Ra Ra Ra Ra Ra Ra Ra Ra Ra Ra
Ri Ri Ri Ri Ri Ri Ri Ri Ri Ri Ri Ri Ri Ri Ri
Du Du Du Du Du Du Du Du Du Du Du Du Du Du Du
Dagu Dagu Digu Digu Dangu Dingugu
Vinthu Vinthu Mayilon Vinthu

Munthu Munthu Murugavel Munthu
Yenthanai Yaalum Yehraha Selva
Mainthan Vehndum Varamahizhnth Thuthavum
Laalaa Laalaa Laalaa Vehshamum
Leelaa Leelaa Leelaa Vinothanendru

Unthiru Vadiyai Uruthi Yendrennum
Yen Thalai Vaithun Yinaiyadi Kaaka
Yennuyirk Uyiraam Iraivan Kaaka
Panniru Vizhiyaal Baalanaik Kaaka
Adiyen Vathanam Azhahuvel Kaaka

Podipunai Netriyai Punithavel Kaaka
Kathirvel Irandu Kanninaik Kaaka
Vithisevi Irandum Velavar Kaaka
Naasihal Irandum Nalvel Kaaka
Pesiya Vaaythanai Peruvel Kaaka

Muppathirupal Munaivel Kaaka
Seppiya Naavai Sevvel Kaaka
Kannam Irandum Kathirvel Kaaka
Yennilang Kazhuthai Iniyavel Kaaka
Maarbai Irathna Vadivel Kaaka

Serila Mulaimaar Thiruvel Kaaka
Vadivel Iruthol Valambera Kaaka
Pidarigal Irandum Peruvel Kaaka
Azhahudan Muthugai Arulvel Kaaka
Pazhu Pathinaarum Paruvel Kaaka

Vetrivel Vayitrai Vilangave Kaaka
Sitridai Azhahura Sevvel Kaaka
Naanaam Kayitrai Nalvel Kaaka
Aan kuri erandum Ayilvel Kaaka
Pittam Irandum Peruvel Kaaka

Vattak Kuthathai Valvel Kaaka
Panai Thodai Irandum Paruvel Kaaka
Kanaikaal Muzhanthaal Kathirvel Kaaka
Aiviral Adiyinai Arulvel Kaaka
Kaihal Irandum Karunaivel Kaaka

Munkai Irandum Muranvel Kaaka
Pinkai Irandum Pinnaval Irukka
Naavil Saraswathi Natrunai Yaaga
Naabik Kamalam Nalvel Kakka
Muppaal Naadiyai Munaivel Kaaka

Yeppozhuthum Yenai Yethirvel Kaaka
Adiyen Vasanam Asaivula Neram
Kaduhave Vanthu Kanahavel Kaaka
Varum Pahal Thannil Vachravel Kaaka
Arai Irul Thannil Anaiyavel Kaaka

Yemathil Saamathil Yethirvel Kaaka
Thaamatham Neeki Chathurvel Kaaka
Kaaka Kaaka Kanahavel Kaaka
Nokka Nokka Nodiyil Nokka
Thaakka Thaakka Thadaiyara Thaakka

Paarka Paarka Paavam Podipada
Billi Soonyam Perumpahai Ahala
Valla Bootham Valaashtihap Peigal
Allal Paduthum Adangaa Muniyum
Pillaihal Thinnum Puzhakadai Muniyum

Kollivaai Peigalum Kuralaip Peigalum
Penkalai Thodarum Bramaraa Chatharum
Adiyanaik Kandaal Alari Kalangida.
Irisi Kaatteri Ithunba Senaiyum
Yellilum Iruttilum Yethirpadum Mannarum

Kana Pusai Kollum Kaaliyodu Anaivarum
Vittaan Gaararum Migu Pala Peigalum
Thandiyak Kaararum Sandaalar galum
Yen Peyar Sollavum Idi Vizhunthodida
Aanai Adiyinil Arum Paavaigalum

Poonai Mayirum Pillaigal Enpum
Nahamum Mayirum Neenmudi Mandaiyum
Paavaigal Udane Pala Kalasathudan
Manaiyil Puthaitha Vanjanai Thanaiyum
Ottiya Serukum Ottiya Paavaiyum

Kaasum Panamum Kaavudan Sorum
Othu Manjanamum Oruvazhi Pokum
Adiyanaik Kandaal Alainthu Kulainthida
Maatran Vanjagar Vanthu Vanangida
Kaala Thoothaal Yenai Kandaal Kalangida

Anji Nadungida Arandu Purandida
Vaay Vittalari Mathi Kettoda
Padiyinil Mutta Paasak Kayitraal
Kattudan Angam Katharida Kattu
Katti Uruttu Kaal Kai Muriya

Kattu Kattu Katharida Kattu
Muttu Muttu Muzhigal Pithungida
Sekku Sekku Sethil Sethilaaga
Sokku Sokku Soorpahai Sokku
Kuthu Kuthu Koorvadi Velaal

Patru Patru Pahalavan Thanaleri
Thanaleri Thanaleri Thanalathuvaaha
Viduvidu Velai Verundathu Oda
Puliyum Nariyum Punnari Naayum
Yeliyum Karadiyum Inithodarnthu Oda

Thelum Paambum Seyyaan Pooraan
Kadivida Vishangal Kadithuyar Angam
Yeriya Vishangal Yelithudan Iranga
Polippum Sulukkum Oruthalai Noyum
Vaatham Sayithiyam Valippu Pitham

Soolai Sayam Kunmam Sokku Sirangu
Kudaichal Silanthi Kudalvip Purithi
Pakka Pilavai Padarthodai Vaazhai
Kaduvan Paduvan Kaithaal Silanthi
Parkuthu Aranai Paru Arai Yaakkum

Yellap Piniyum Yendranaik Kandaal
Nillaa Thoda Nee Yenak Arulvaay
Eerezhula Hamum Yenak Uravaaha
Aanum Pennum Anaivarum Yenakkaa
Mannaal Arasarum Mahizhnthura Vaahavum

Unnai Thuthikka Un Thirunaamam
Saravana Bavane Sailoli Bavanee
Thirupura Bavane Thigazholi Bavane
Paripura Bavane Pavamozhi Bavane
Arithiru Maruhaa Amaraa Pathiyai

Kaathu Thevarkal Kadum Sirai Viduthaay
Kanthaa Guhane Kathir Velavane
Kaarthigai Mainthaa Kadambaa Kadambanai
Idumbanai Vendra Iniyavel Murugaa

Thanihaa Salane Sangaran Puthalvaa
Katirkaa Mathurai Kathirvel Muruhaa
Pazhani Pathivaazh Baala Kumaaraa
Aavinan Kudivaazh Azhahiya Vela
Senthil Maamalai Yuryum Sengalva Raayaa

Samaraa Purivaazh Shanmuha Tharase
Kaarar Kuzhalaal Kalaimahal Nandraay
Yennaa Irukka Yaan Unai Paada
Yenai Thodarnthu Irukkum Yenthai Muruganai
Padinen Aadinen Paravasa Maaha

Aadinen Naadinen Aavinan Poothiyey
Nesamudan Yaan Netriyil Aniya
Paasa Vinaihal Patrathu Neengi
Unpatham Perave Unnarulaaha
Anbudan Rakshi Annamum Sonnamum

Metha Methaaha Velaayu Thanaar
Sithi Petradiyen Sirappudan Vazhga.

Vaazhga Vaazhga Mayilon Vaazhga
Vaazhga Vaazhga Vadivel Vaazhga
Vaazhga Vaazhga Malai Guru Vaazhga
Vaazhga Vaazhga Malai Kura Magaludan
Vaazhga Vaazhga Vaarana Thuvasam
Vaazhga Vaazhga Yen Varumaigal Neenga

Yethanai Kuraihal Yethanai Pizhaihal
Yethanai Adiyen Yethanai Seiyinum
Petravan Neeguru Poruppathu Unkadan
Petraval Kuramahal Petravalaame
Pillai Yendranbaay Piriya Malithu
Mainthan Yenmeethu Unmanam Mahizhntharuli
Thanjam Yendradiyaar Thazhaithida Arulsey
Kanthar Sashti Kavasam Virumbiya

Baalan Theva Raayan Paharn Thathai
Kaalaiyil Maalaiyil Karuthudan Naalum
Aasaa Rathudan Angam Thulakki
Nesamudan Oru Ninaivathu Vaahi
Kanthar Sashti Kavasam Ithanai

Sindhai Kalangaathu Thiyaani Pavargal
Orunaal Muppathaa Ruru Kondu
Othiyae Jebithu Uhanthu Neeraniya
Ashta Thikkullor Adangalum Vasamaay
Thisai Mannar Yenmar Seyalathu Arulvar

Maatrala Rellaam Vanthu Vananguvar
Navakol Mahizhnthu Nanmai Alithidum
Navamatha Nenavum Nallezhil Peruvar
Enthanaalum Eerettaay Vaazhvar
Kantharkai Velaam Kavasa Thadiyai

Vazhiyaay Kaana Meiyaay Vilangum
Vizhiyaal Kaana Verundidum Peigal
Pollathavarai Podi Podi Yaakkum
Nallor Ninaivil Nadanam Puriyum
Sarva Sathuru Sankaa Rathadi

Arintha Yenathullaam Ashta Latchmigalil
Veera Latchmikku Virun Thunavaaha
Soora Bathmaavaith Thunithagai Yathanaal
Iruba Thezhvarkku Uvan Thamuthalitha
Gurubaran Pazhani Kundrinil Irukkum

Chinna Kuzhanthai Sevadi Potri
Yenai Thadu Thaatkola Yendrana Thullum
Meviya Vadivurum Velava Potri
Thevargal Senaa Pathiye Potri
Kuramagal Manamahizh Kove Potri

Thiramihu Dhivya Thegaa Potri
Idumbaa Yuthane Idumbaa Potri
Kadambaa Potri Kanthaa Potri
Vetchi Punaiyum Velae Potri
Uyargiri Kanaha Sabaikor Arasae

Mayilnada Miduvoy Malaradi Saranam
Saranam Saranam Saravanabava Om
Saranam Saranam Shanmugaa Saranam
Saranam Saranam Shanmugaa Saranam


No comments:

Post a Comment